ЗАЙГААР АЖИЛЛАДАГ 

SPU 16 BC "ХӨДӨЛГҮҮРТ НАСОС"

- Гидр ажиллагаатай

- Байгаль орчинд ээлтэй

- Шинэ дэвшилтэт коре технологи

ЗАЙГААР АЖИЛЛАДАГ 

SPU 16 BC "ХӨДӨЛГҮҮРТ НАСОС"

- Гидр ажиллагаатай

- Байгаль орчинд ээлтэй

- Шинэ дэвшилтэт коре технологи

ТАНИЛЦУУЛГА

  

ҮЗҮҮЛЭЛТ

 

НЭМЭЛТ ДАГАЛДАХ

ЗУРАГ

ВИДЕО