ЗАЙГААР АЖИЛЛАДАГ ТЭЛЭГЧ 

GSP 4240

- Байгаль орчинд ээлтэй
- Шинэ дэвшилтэт коре технологи

ЗАЙГААР АЖИЛЛАДАГ ТЭЛЭГЧ 

GSP 4240

- Байгаль орчинд ээлтэй
- Шинэ дэвшилтэт коре технологи

ТАНИЛЦУУЛГА

ҮЗҮҮЛЭЛТ

НЭМЭЛТ ДАГАЛДАХ

 

ЗУРАГ

ВИДЕО