ЗАЙГААР АЖИЛЛАДАГ КОМБИ БАГАЖ 

GCT 4000 БАГЦ

- Байгаль орчинд ээлтэй
- Шинэ дэвшилтэт коре технологи

 

 

ЗАЙГААР АЖИЛЛАДАГ КОМБИ БАГАЖ 

GCT 4000 БАГЦ

- Байгаль орчинд ээлтэй
- Шинэ дэвшилтэт коре технологи

 

 

ТАНИЛЦУУЛГА

ҮЗҮҮЛЭЛТ

НЭМЭЛТ ДАГАЛДАХ

 

 

 

GCT 4120

 

GCT 4150

 

ВИДЕО