Тээврийн хэрэгсэл шалгах толь (2)

Тээврийн хэрэгслийн доод хэсгийг шалгах толь

 Ишний өнгө: Хар

Тольны хэмжээ: 30 

 Тольны материал: Акрилик

                  

 

 

 

Шөнийн дуран